o

جاذبه میان دو نفر ، به این معناست که میان آن دو نفر، رزنانس وجود دارد. چه چیزاین جاذبه را بوجود آورده است؟دانشمندان و جامعه شناسان به مطالعه این بعد روانی ونامرئی زندگی انسان پرداخته اند.

شما شخصی خداشناس و مومن باشید ، یا بی ایمان، مطمئنا تاکنون کسانی را ملاقاتکرده اید که پیش از آنکه حرف بزنید ، از آنها خوشتان آمده یا برعکس از آنها خوشتاننیامده است.

اگر از آنها خوشتان آمده است ، این نشان دهنده آن است که انرژی آنها را دریافتمی کنید. چنانچه سرشار از عشق ، شور و حال و بخشش باشند ، شما نیز احتمالا احساسخوبی خواهید داشت و بالعکس.

چنانچه احساسات و عواطف مشابهی در خود داشته باشید ، با یکدیگر رزنانس خواهیدداشت.

بگذارید جزئی ترش کنم.هر یک از ما دارای چندین وضعیت ارتعاشی مختلف هستیم. بعضیاز ارتعاشات دیگران ما را از نظر جنسی و روحی تحریک می کند.همانطور که با گوش دادنبه موسیقی های مختلف ، احساسات متفاوتی را تجربه می کنیم.و هر کدوم از آنها تاثیرکاملا متفاوتی بر روی سیستم عصبی ما خواهند گذاشت و از گوش دادن به موسیقی هاییبیشتر لذت می بریم که که سیستم عصبی ما با آنها رزنانس کنند.


دقیقا همانگونه که اصوات مختلف انرژی های مختلفی از خود صادر میکنند ، ماانسانها هم اصوات و انرژی های مختلف داریم 

ارتعاش جسمانی - ارتعاش فکری - ارتعاش احساسی ( عاطفی ) - ارتعاش روحی -

ما مجذوب ارتعاشاتی می شویم که با نوع ارتعاشات ما سازگاری داشته باشند. ، مثلابا کسانی رزنانس جسمانی می کنیم که انرژی ارتعاشی آنها مشابه انرژی ارتعاشی ماباشد.

بنابراین هنگامی که نسبت به کسی احساس جاذبه پیدا می کنید ، احتمالا به اینمعناست که در یک یا چند زمینه از ارتعاشات یکسانی برخوردار هستید.ارتعاش فکری ،جسمی ، عاطفی، و یا روحی . اما این لزوما به این معنا نیست که از تفاهم کافیبرخوردار هستید و همسران خوبی برای یکدیگر خواهید بود.

جاذبه جسمی یکی از ارکان تفاهم به حساب می آید ، اما به تنهایی کافی نخواهدبود

اما تفاهم کامل می تواند جاذبه جسمی و فکری و روحی را ایجاد کند.در غیر اینصورترابطه تان یک کوری شهوانی خواهد بود که فقط بر اساس رزنانس جسمانی ( جنسی ) بنا شدهاست


لایک کردن این پست :