نقش کینه در زندگی انسان


"کینه"، صفت زشت و مذموم دیگری است، وقتی شدت یابد، دل از محافظت آن درمانده می شود و سرانجام پرده از رخ برمی کشد و اعمال نیک آدمی را زایل می گرداند و آفت آرامش می شود و زندگی انسان را به تباهی می کشاند

فرض شود که هیچ یک از این ها ایجاد نشود به طور کلی عداوت از مرض هایی است که نفس قدسی را بیمار می سازد و روح را متألم ودردمند می نماید و آدمی را از بساط قرب الهی دور و از همنشینی ساکنان عالم ملکوت مهجور می نماید و صاحب خود را مطرود خاص وعام می گرداند.

این صفت خبیثه مانند درختی آفت زده می ماند که جزء اندوه به بار نیاور و غیر از پریشانی تأثیری به جای نگذارد و ساغری باشد که جز‌شرنگ جانگزا و کشنده به کام صاحب خود نریزد.

انسان کینه دار همیشه با اندوه و درد قرین و با رنج و محنت همنشین است.

حضرت رسول اکرم (ص) می فرماید :هر وقت که جبرئیل به نزد من می آمد ، می گفت:

ای محمد !‌از عداوت و دشمنی مردم احتراز کن و در هیچ امری این چنین توصیه نمی کرد.

"کینه"، صفت زشت و مذموم دیگری است، وقتی شدت یابد، دل از محافظت آن درمانده می شود و سرانجام پرده از رخ برمی کشد و اعمال نیک آدمی را زایل می گرداند و آفت آرامش می شود و زندگی انسان را به تباهی می کشاند

فرض شود که هیچ یک از این ها ایجاد نشود به طور کلی عداوت از مرض هایی است که نفس قدسی را بیمار می سازد و روح را متألم ودردمند می نماید و آدمی را از بساط قرب الهی دور و از همنشینی ساکنان عالم ملکوت مهجور می نماید و صاحب خود را مطرود خاص وعام می گرداند.

این صفت خبیثه مانند درختی آفت زده می ماند که جزء اندوه به بار نیاور و غیر از پریشانی تأثیری به جای نگذارد و ساغری باشد که جز‌شرنگ جانگزا و کشنده به کام صاحب خود نریزد.

انسان کینه دار همیشه با اندوه و درد قرین و با رنج و محنت همنشین است.

حضرت رسول اکرم (ص) می فرماید :هر وقت که جبرئیل به نزد من می آمد ، می گفت:

ای محمد !‌از عداوت و دشمنی مردم احتراز کن و در هیچ امری این چنین توصیه نمی کرد.


لایک کردن این پست :