تبلیغات
خرید سرور ، سرور اختصاصی
رفتار شناسی و روانشناسی

هنر درمانی در کودکان

شنبه 21 آبان 1390 11:35 ق.ظ

هنری که درمان می کند
  
هنر درمانی


ترجمه : امین میرموسوی

 امروزه بیشتر بچه ها اغلب با اسباب بازی های بسیار که احاطه شان کرده است، خوشحال و راضی به نظر می رسند ،اما متاسفانه برداشت اول همیشه درست نیست. در پس هر ظاهر خوشحال، مشکلات رفتاری همچون  بی دقتی، تمسخر، استرس، بی انضباطی، خشم و ... نهفته است گاهی اوقات همین تجربه های غم انگیز یا استرس ها و مسائل رفتاری تاثیر ماندگاری بر ذهن کودکان دارد که تاثیر آشکاری بر رفتار آنها می گذارد. 

حالا همه این ها به کنار، در این دنیای پرشتاب و پر استرس و جهان پویا کودکان همیشه نمی توانند با تغییرات محیط اجتماعی همچون مدرسه و مهد کودک و مقاطع بعدی تحصیل سازگار بشوند. برخی از این کودکان توانایی بیشتری برای مقابله دارند و برخی کمتر. والدین می بایست پاسخ دهی و نظارت بهتری داشته باشند و در صورت لزوم از متخصصان کمک بگیرند.....

روشی که آسان و لذت بخش است و از آن برای کمک به کودکان استفاده می شود ، هنر و تاثیر درمانی آن است. که سبب می شود کودک مهارت های جدید را بیاموزد و نیروهای خود را برای مقابله موثر در اختیار داشته باشد.

هنر درمانی چیست؟

بخشی از روان درمانی است که درمانگر با استفاده از رسانه های مختلف، تصاویر ، موزیک اقدام به تحریک روند خلاق در بیمار و به تحلیل نیازهای فرد، رشد، علائق ، نگرانی ها و تعارض ها می پردازد. هنر درمانی مبتنی بر دانش رشد انسانی است و در آن از تکنیک های درمانی متنوعی استفاده می شود. که می تواند بر مشکلات اجتماعی ، روابط بین فردی و عزت نفس پایین غلبه کند. هنر درمانی یک ابزار موثر در مشکلات بازتوانی، پزشکی، هیجانی و اجتماعی است. یکی از گرایش های هنردرمانی موسیقی درمانی است که در بازتوانی افراد با بیماری های جسمانی تاثیر شگرفی داشته است.

 به عنوان مثال می توان در عرصه پژشکی به تاثیر موسیقی درمانی بر روند گفتار نوزادانی که تحت کاشت حلزون قرار گرفته اند، پرداخت(2010).

یا این که در عرصه پزشکی موسیقی درمانی توانسته به گویایی افراد بعد از تحمل سکته مغزی که دچار آفازی (عدم توانایی در صحبت) شدند نیز کمک کند.(2010) 

بنابراین هنردرمانی در عرصه های مختلف توانایی خود را نشان داده است. اگر بخواهیم به اثربخشی دیگری از موسیقی درمانی اشاره کنیم می توان به پژوهش راسیگنو و همکاران (2009) اشاره کرد که معتقدند درس های موسیقی در مدرسه یا فعالیت های خارج از مدرسه با همراهی والدین و فرزندان می تواند اثر مثبتی بر خواندن و ریاضی در دوران اولیه کودکی و نوجوانی داشته باشد بنابراین موسیقی با پیشرفت تحصیلی در طول سال های دبیرستان ارتباط مثبتی دارد.

 روان شناسان از هنر درمانی برای کودکان بیشتر استفاده می کنند به دلیل این که کودکان به اندازه بزرگسالان  در بیان احساست توانایی ندارند. به عنوان مثال ترسیم و طراحی کلید ورود به دنیای کودک است. رنگ ها، اندازه تصاویر، محل ترسیم در صفحه همه و همه از مسائل درونی کودکان خبر می دهند.

به هر صورت هنردرمانی یک روش مدرن و رضایت بخشی است که برای غلبه بر بسیاری از مشکلات اثربخشی خود را نشان داده است و درمانگر حرفه ای به خوبی می تواند برای تشخیص مشکلات از این رویکرد بهره ببرد.


لایک کردن این پست :

خود‌باوری؛ فاصلهٔ خواستن تا توانستن

چهارشنبه 18 آبان 1390 10:24 ق.ظ

علل بسیاری از رفتارهای آسیب‌زای یک کود‌ک و د‌انش‌آموز د‌ر خانه و یا د‌ر مد‌رسه مخصوصاً افت تحصیلی آنان، ریشه د‌ر کمبود‌ و یا ضعف عاملی است به نام خود‌باوری.
فاصله خواستن تا توانستن تنها یک گام است و این گام فقط و زمانی طی می‌شود‌ که ما د‌ر باورمان قد‌رت برد‌اشتن این گام را بیابیم.
خانواد‌ه و والد‌ین اولین جایگاه و مد‌رسه د‌ومین جایگاهی است که نقش غیرقابل انکار د‌ر ایجاد‌ و تقویت خود‌باوری د‌ر کود‌کان را د‌ارند‌.
خود‌باوری یعنی احساس ارزشمند‌ بود‌ن، این احساس از طریق مجموعه‌ای از عواطف، احساسات و تجربیات به د‌ست می‌آید‌، به نحوی که فرد‌ خود‌ را با کفایت و موفق می‌د‌اند‌...

خود‌باوری؛ فاصلهٔ خواستن تا توانستن

هسته اولیه خود‌باوری از کود‌کی آرام‌ آرام توسط والد‌ین و اطرافیان د‌ر اطراف فرد‌ مورد‌ نظر شکل می‌گیرد‌ و ایجاد‌ می‌شود‌.
د‌ر محیطی پر از ترس، کود‌ک می‌آموزد‌ که د‌ائماً بترسد‌ و احساس ناامنی کند‌.
د‌ر محیطی پر از شاد‌ی او می‌آموزد‌ که شاید‌ باشد‌ و د‌ر محیطی پر از تشویق او می‌آموزد‌ که بزرگ باشد‌.
▪ به عبارتی:
خود‌باوری د‌ر کود‌ک از نوع نگاه، نگرش، رفتار، برخورد‌ و توقعات د‌یگران از همان طفولیت جوانه می‌زند‌ و بزرگ می‌شود‌ و به محصول می‌نشیند‌.
تحقیر، طرد‌ کرد‌ن، بی‌احترامی، سرزنش، تهد‌ید‌، مقایسه نابجا، تکرار د‌ائم نکات منفی، همه و همه راههایی هستند‌ که مسلماً نمی‌توانند‌ د‌ر کود‌ک به خود‌باوری منجر شود‌. برعکس راههای مناسبی مانند‌ پذیرش، احترام، محبت، توجه، جد‌ی گرفتن، گوش د‌اد‌ن، تشویق، حمایت و انتظارات معقول وجود‌ د‌ارد‌ که کاربرد‌ یکایک آنها برای رسید‌ن به سرمنزل مقصود‌ می‌تواند‌ مفید‌ باشد‌.
یک پد‌ر و ماد‌ر مسئول یا آموزگاری شایسته اگر بخواهد‌ د‌ر این راستا قد‌م‌های بلند‌تری برد‌ارد‌، می‌تواند‌ از راهکارهای بهتری نیز کمک بگیرد‌ از جمله:
ـ د‌ر آغاز به کود‌ک بیاموزند‌ که نقاط ضعف و قوت خود‌ را شناسایی کند‌. با این کار، او افق حرکت خود‌ را می‌تواند‌ بیابد‌.
ـ بعد‌ از شناخت نقاط قوت و ضعف، به کود‌ک یاد‌ د‌هند‌ که احساس نگرانی یا خجالت ند‌اشته باشد‌ برعکس باید‌ احساس رضایتمند‌ی و خوشنود‌ی کند‌. قد‌ر مسلم هیچ انسانی حتی بسیار د‌انا و حکیم قاد‌ر به انجام هر کاری نیست.
ـ احساس با ارزش بود‌ن زمانی د‌ر فرد‌ ایجاد‌ می‌شود‌ که بعد‌ از شناخت نقاط ضعف و قوت خود‌، اولین گام‌های جد‌ی را برد‌ارد‌. د‌ر واقع د‌ر این هنگام است که او یاد‌ گرفته خود‌ش باشد‌ نه د‌یگری.
ـ تشویق توانایی‌، خود‌باوری یعنی احساس ارزشمند‌ بود‌ن،خود‌باوری یعنی احساس ارزشمند‌ بود‌ن،خود‌باوری یعنی احساس ارزشمند‌ بود‌ن،خود‌باوری یعنی احساس ارزشمند‌ بود‌ن،تشویق به تجربه کرد‌ن راه‌های مختلف برای حل یک مسأله به ایجاد‌ و تقویت احساس کفایت د‌ر کود‌ک کمک می‌کند‌.
ـ واگذاری تد‌ریجی برخی مسئولیت‌ها، تشویق به ایجاد‌ ارتباط سالم با اطرافیان، ایجاد‌ فرصت‌هایی برای تباد‌ل تجربیات می‌تواند‌ به ایجاد‌ و تقویت احساس مسئولیت کمک کند‌.
ـ پذیرش کود‌ک به عنوان یک فرد‌ و عد‌م مقایسه بی‌مورد‌ او با د‌یگران و همچنین پذیرش عواطف و احساسات او می‌تواند‌ به ایجاد‌ احساس امنیت د‌ر کود‌ک کمک کند‌.
ـ فرد‌ خود‌باور نشانه‌های بارزی از احساس ارزشمند‌ بود‌ن و خود‌باوری د‌ر عملکرد‌ روزانه خود‌ د‌ارد‌ از جمله آنکه:
چنین فرد‌ی مسئولیت‌پذیر است، نسبت به پیشرفت خود‌ احساس افتخار د‌ارد‌، د‌امنه وسیعی از هیجانات و احساسات را از خود‌ نشان می‌د‌هد‌ و د‌یگران را به راحتی تحت تأثیر قرار می‌د‌هد‌. 


لایک کردن این پست :

فرآیند تربیت كودك در خانواده از همان بدو تولد آغاز می‌شود و به تدریج و با افزایش سن از حمایت مطلق و همه‌جانبه پدر و مادر كاسته و به استقلال فرزند افزوده می‌شود. والدین برای افزایش استقلال باید در مناسب‌ترین زمان فرزندان خود را به مكان‌هایی مانند مهدكودك، پیش‌دبستانی و... بفرستند. تعامل كودك با همسالان، آشنا شدن آنها با قوانین اجتماعی، ایجاد روابط اجتماعی، بازی‌های گروهی و رشد توانایی‌های فردی از مزایای مهدكودك است كه زمینه‌ساز مدرسه‌پذیری و به دنبال آن جامعه‌پذیری افراد می‌شود.
امروزه افرادی كه رفتارهای مورد پذیرش در جامعه را به‌راحتی می‌آموزند، همان كودكانی بوده‌اند كه دوران خردسالی‌شان را در مهدكودك‌ها سپری كرده‌اند. متاسفانه تحقیقات و بررسی‌ها نشان داده در جامعه ما، اكثر مهدها از استانداردها و شیوه‌های صحیح آموزشی فاصله زیادی دارند؛ از مربی گرفته تا ایمن بودن مهدكودك. در زمینه مهدكودك مناسب، سن ورود به مهد و آماده‌سازی كودك برای ورود به مهد با مهسا مرعی‌نوتاش، كارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی و مدرس، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم كه در زیر می‌خوانید.

ترس از مهدكودك
متاسفانه یكی از عللی كه باعث می‌شود خانواده‌ها از فرستادن كودكان‌شان به مهد سر باز بزنند، به دلیل ترس كودك و حتی خود پدر و مادر از مهد است. نوتاش می‌گوید: «قبل از هر چیز والدین باید در زمینه امنیت و صلاحیت مهد مورد نظرشان اطمینان حاصل كنند تا با خیال راحت و بدون نگرانی كودك را به مهد بسپارند در غیر این‌صورت دل‌نگرانی والدین به كودك منتقل می‌شود. خانواده برای فرستادن كودك خود به مهد باید از قبل برای كودكش در خصوص فضای آنجا توضیح دهد و درصدد برآید كه علاقه كودكش را زیاد كند و زمینه را برای تعامل او با دوستان جدید و بازی‌های گروهی فراهم كند؛ گرچه این كار از وظایف مربیان است اما در ابتدا خانواده باید این مساله را برای كودكش روشن كند.» نوتاش برای اینكه كودك بتواند به تدریج خود را با مكان مهدكودك وفق دهد، ادامه می‌دهد: «تا زمانی كه فرزندان در مهد احساس امنیت نكرده‌اند خانواده نباید تنهایشان بگذارند و بهتر است در روزهای اول، مادر در مهد حضور داشته باشد تا اعتماد كودك نسبت به مربی و بچه‌ها جلب شود، این پروسه ممكن است برای برخی از كودكان، دو، سه روز اول باشد و برای برخی دیگر تا چند هفته ادامه پیدا كند و نكته بسیار مهم این است تا زمانی كه فرزندان خودشان احساس امنیت و راحتی نكرده‌اند، آنها را تنها نگذاریم برای اینكه كودك به فضای مهد عادت كند. در آغاز باید زمان كوتاهی، فرزندان را به مهد بفرستیم به‌عنوان مثال یك یا دو ساعت در روز تا كم‌كم علاقه‌اش زیاد شود و به این ترتیب شوق و علاقه بیشتری برای رفتن به مهد پیدا كند.» نوتاش تاكید دارد حتما والدین در زمان مقرر كه مهد اعلام می‌كند به دنبال كودك‌شان بروند و اجازه ندهند كه بیش از اندازه در انتظار به سر برند؛ چرا‌كه باعث لطمه دیدن كودك‌شان می‌شود و ممكن است كودك به دلیل این موضوع، از رفتن به مهدكودك سر باز زند. والدین باید هر روز از كودك‌شان بپرسند كه در مهد چه اتفاقاتی رخ داده و به این ترتیب بتواند از لابه‌لای حرف‌های فرزندشان مسایل اجتماعی را بیابند مثل اینكه ممكن است كودك دستشویی داشته باشد اما خجالت بكشد با مربیان مهد در میان بگذارد و... خانواده با شنیدن حرف‌های كودك، می‌تواند به مسایل آگاه شده و برای حل آنها اقدام كند. او ادامه می‌دهد: «والدین باید از مسوولان و مدیریت مهد بخواهند كه در روزهای اول، اتاق‌های بازی، كلاس‌ها، حیاط، سرویس بهداشتی و سایر قسمت‌های مهد را به كودكان نشان دهد تا ترس برخی از بچه‌ها از این محیط ناشناخته از بین برود.»

بهترین سن ورود به مهدكودك

مادر و پدرها در اینكه چه سنی برای فرزندشان هنگام ورود به مهدكودك مناسب است، اغلب دچار تردید می‌شوند، چراكه نظر متخصصان در این‌باره متفاوت است اما همگی بر این باور متفق‌القولند كه كودك تا پایان دو سالگی باید در محیط خانواده و نزد والدینش باشد، چراكه در دو سال اول زندگی، كودك به شدت وابسته به والدینش است و نباید بگذارند این دل‌بستگی و وابستگی غیر ایمن شود، چراكه مشكلات عاطفی برای كودك‌شان فراهم می‌شود. نوتاش در این زمینه معتقد است: «چهارسالگی زمان مناسبی برای ورود كودك به مهد است. اگر مادر شاغل نباشد و بتواند زمان بیشتری را در كنار فرزندش سپری كند، بهتر است تا اینكه كودكش را قبل از سنین سه، چهارسالگی به مهد بفرستد، اما در جامعه ما شاهد هستیم كه خیلی از والدین به دلیل مشغله زیاد، كودكان‌شان را در سنین شیرخوارگی به مهدها می‌سپارند كه باعث آسیب رساندن به كودك از لحاظ روحی می‌شود.»

نقش كلیدی مربی‌ها در مهدكودك

نخستین موردی كه والدین در انتخاب مهدكودك باید به آن توجه كنند، تجربه و دانش مربیان است، زیرا نداشتن سابقه، تجربه و دانش كافی باعث لطمات جبران‌ناپذیری به كودك می‌شود. نوتاش می‌گوید: «مربی مهد باید دارای تحصیلات در زمینه علوم تربیتی و روان‌شناسی كودك و رشد باشد. اما گاهی در مهدها دیده شده كه از مربیان متخصص استفاده نمی‌شود یا حتی در برخی موارد میزان تحصیلات مربیان دیپلم است كه بهتر است در این‌گونه مهدها، در طول هفته، حداقل دو روز روان‌شناس در مهد حاضر شود و به مشاهده رفتاری دقیق كودكان بپردازد تا در صورت لزوم توصیه‌های مربوط به مربی و والدین را تذكر دهد.» او ادامه می‌دهد: «رابطه عاطفی بین كودك و مربی در این سن بسیار مهم و اثرگذار است و مدیر مهد نباید مربیان را بدون هیچ‌گونه توضیحی برای كودكان عوض كند.» تعداد كودكانی كه با یك مربی تشكیل كلاس می‌دهند، بسیار مهم است. نوتاش اعتقاد دارد هر چقدر تعداد كودكان كمتر باشد، مربی زمان بیشتری می‌تواند صرف رسیدگی به كودك كند و كارایی كودك را بالا ببرد و بهتر است والدین در انتخاب مهدكودك نیز به تعداد كودكان در مهد توجه كنند.

شیوه‌های آموزش و یادگیری در مهدكودك

كارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی در زمینه شیوه‌های آموزش در مهد می‌گوید: «مهدهایی كه تنها به بعد آموزشی می‌پردازند مثلا آموزش همزمان دو زبان خارجه و... لزوما مهدهای مناسب نیستند چراكه بهترین نوع آموزش و یادگیری در سنین خردسالی از راه‌های بازی عینی، كلامی و عملی است و در تنظیم بازی‌ها در سنین مختلف مهد باید دقت كافی شود. نوع بازی‌ای كه برای بچه‌ها در نظر گرفته می‌شود، بسیار مهم است. بازی‌های هر گروه سنی باید با توجه به مراحل رشد كودك طراحی شود تا علاوه بر لذتی كه كودك از اجرای بازی می‌برد، مهارت‌های جدید را نیز بیاموزد و موقعیت‌هایی را فراهم كند تا کودکان با چالش‌هایی برای تفكر آشنا شوند و راه‌حل‌های تازه‌ای را برای حل مسایل بیابند. او تاكید دارد مربی با دادن پاداش‌های مناسب و اجرای محرومیت‌های خفیف از برخی مزایا، باید در این زمینه مدیریت داشته باشد. در نهایت نوتاش معتقد است علاوه بر موارد ذكرشده، والدین باید در انتخاب مهدكودك به ایمن بودن فضا و ساختمان مهد، نداشتن پله، موكت بودن زمین مهد، ایمنی محیط بازی، تسهیلات سرمایی و گرمایی و تغذیه در مهدكودك توجه بسیاری داشته باشند.


لایک کردن این پست :

شخصیت چیست؟

جمعه 29 مهر 1390 08:18 ق.ظ

شخصیت یعنی ، مجموعه‌ای از رفتار وشیوه‌های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی های بی همتا بودن ، ثبات (پایداری) و قابلیت پیش بینی» مشخص می‌شود. از این تعریف چندین نکته قابل استنباط است.
 
بی همتایی و تفاوت : شخصیت یک فرد بی‌همتاست و در عین بعضی مشابهت‌ها ، هیچ دو شخصیت یکسان و همسان وجود ندارد
.


لایک کردن این پست :
 • تعداد صفحات :15
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  
پیمان کوره پز

روانشناسی,مسایل روانشناسی,موضوعات روانشناسی,زندگی و روانشناسی,روانشناس,روانشناسان,روانشناسی اجتماعی,روانشناسی زنان,مقالات روانشناسی,مشاوره روانشناسی,کتاب روانشناسی,روانشناسی تربیتی,روانشناسی شخصیت,کتابهای روانشناسی,انجمن روانشناسی,روانشناسیآمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بروز رسانی :